biuro

Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia. Oto co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać elementy, wśród których wymienia się:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

 

…………………… dnia …………….. r.
(miejscowość i data)

Pracodawca:

…………………………..

…………………………..

…………………………..
(dane pracodawcy)

Pracownik:

……………………………

……………………………

……………………………
(dane pracownika)

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ………………….. (data podpisania umowy o pracę) w …………………. (miejscowość gdzie została podpisana umowa) pomiędzy ………………………. (pełna nazwa pracodawcy) a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ……………………………

z poważaniem

…………………….
(podpis pracodawcy)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

 

Wypowiedzenie umowy o pracę a okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia zależne są zarówno od okresu, na jaki umowa została zawarta, jak i od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. I tak przy umowie o pracę zawartej na okres próbny okresy wypowiedzenia wynoszą:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony i czas określony, wygląda to natomiast następująco:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca zgodnie z art. 36² Kodeksu pracy może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia – w okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Należy pamiętać, że pracodawca może pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy tylko częściowo, czyli po upływie jakiejś części okresu wypowiedzenia (np. po pierwszym tygodniu). Istnieje również możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy ponad pewien wymiar.