Każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy.

Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
  • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

Propozycja rozwiązania umowy o pracę składana przez pracownika powinna zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • dane pracodawcy,
  • dane pracownika,
  • wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
  • propozycję terminu rozwiązania umowy,
  • podpis strony wnioskującej o rozwiązanie umowy

 

…………………… dnia …………….. r.
(miejscowość i data)

…………………………………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

………………………………………………..
(adres pracownika)

………………………………..
(nazwa pracodawcy)

………………………………..
(adres pracodawcy)

 

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

 

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ………………………………… pomiędzy …………………………….. a …………………………………, na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania umowy proponuję dzień ……………………………

Z poważaniem

………………………………..
(data i podpis pracownika)

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie ma ograniczeń w postaci obowiązującego okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy może nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy, np. w ciągu miesiąca, tygodnia itp. Umowę można również wypowiedzieć z terminem natychmiastowym zakończenia współpracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – jak sformalizować decyzję pracodawcy?

W przypadku zachowania formy pisemnej pracodawca pod pismem pracownika o zakończeniu umowy o pracę na podstawie porozumienia powinien napisać swoją decyzję („wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”), opatrzyć datą i podpisem. Pracodawca może także nie odpowiedzieć na takie pismo, wówczas nie dojdzie do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w dacie wskazanej przez pracownika.